GDPR

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych Klientów/Kontrahentów będących osobami fizycznymi

W związku z współpracą nawiązaną przez Panią/Pana z Maurisse Sp. z o.o. oraz w związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział Pan, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe jest Maurisse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-531, przy ul. Wielkopolskiej 403/4 (ADO).

 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail naruszenia.rodo@maurisse.com

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:

  1. prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a Panią/Panem (Umowa), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam w stosunku do Pani/Pana roszczeń, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może do nas skierować (nasz prawnie uzasadniony interes);

  3. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

 5. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze lub prawne.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Klientów/Kontrahentów

W związku z współpracą pomiędzy Maurisse Sp. z o.o. a podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem (nasz Kontrahent), oraz w związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział Pan, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe jest Maurisse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-531, przy ul. Wielkopolskiej 403/4 (ADO).

 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail naruszenia.rodo@maurisse.com

 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od naszego Kontrahenta.

 4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:

  1. w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a naszym Kontrahentem (Umowa), tj. na podstawie art. 6 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej naszym prawnie uzasadnionym interesem); nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji Umowy;

  2. w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do naszego Kontrahenta, jak również obrony przed roszczeniami, jakie nasz Kontrahent może w stosunku do nas skierować;

  3. jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie realizacja przez nas obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy nami a naszym Kontrahentem (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w skrócie: RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maurisse Sp. z o.o. (ADO).

 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail naruszenia.rodo@maurisse.com

 3. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie danych zawarte w ofercie pracy: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o przebiegu zatrudnienia, dane o doświadczeniu zawodowym i wykształceniu, dane o zainteresowaniach.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko […].

 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ciążący na nas obowiązek prawny, który wynika z przepisów prawa pracy);

  2. w zakresie pozostałych danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 5).

 6. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO. W tym przypadku w zakresie danych zawartych w ofercie podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych, które przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego, jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne oraz kadrowe.

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane powyżej, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 3 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

 11. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 12. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w ofercie pracy następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Maurisse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko […]. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres info@maurisse.com

Dodatkowo, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji prowadzenia przez administratora danych przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Maurisse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres info@maurisse.com